Vedtægter

Harley-Davidson Club Aarhus

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Harley-Davidson Club Aarhus (HDCA).
Foreningen blev stiftet den 17/11-2016 og dens hjemsted er Aarhus Kommune.

Foreningens formål:

§ 2. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at udvide deres kendskab til motorcykler af fabrikatet Harley-Davidson, hvor en kreds af mennesker over 18 år kan dyrke den fælles interesse for motorcykler.

Medlemskab:

§ 3. Som medlem kan optages enhver Harley-Davidson ejer, der er godkendt af bestyrelsen, og som kan tilslutte sig foreningens formål og værdier.
Foreningens værdier:

 • HDCA er en fredelig motorcykelklub, baseret på egne aktiviteter, arrangementer med andre klubber og deltagelse til træf og fester hvor alle skal kunne komme og føle sig velkomne. Vi respekterer hinanden og omverdenens love og værdier.
 • HDCA’s medlemmer er almindelige mennesker med en fælles interesse for motorcykler og motorcykelmiljøet.
 • HDCA bestræber sig på at vise omverdenen, at vi er en fredelig mc-klub, baseret på fællesskabet omkring motorcykellivet.
 • HDCA’s medlemmer forpligtiger sig til altid, at repræsentere foreningen på bedst mulige måde, både for omverdenen og os selv.
 • HDCA´s medlemmer forpligter sig på frivilligbasis at indgå som en naturlig del af arbejdsopgaverne, fordelt udover året.

§ 3.1. Et medlemsskab dækker 1 person der ejer en Harley-Davidson

§ 3.2. Et medlemskab uden HD (salg, tyveri m.m.) er tidsbegrænset til max det efterfølgende år.

§ 3.3. Personer med andre klubrelationer og medlemsskaber er velkommen i foreningen HDCA.

§ 3.4 Æresmedlem.

 • Personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for HDCA eller på anden vis har haft en særlig betydning for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til Æresmedlem.
 • Den motiverede indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal skriftligt forelægges bestyrelsen.
 • Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af klubben og har et medlems rettigheder i øvrigt.

§ 3.5 Par medlemskab: Personer med tilknytning til klubben og dets aktiviteter kan søge passivt års medlemskab, kontingent udgør 50% af medlemmernes årskontingent, på samme betalingsvilkår.

§ 3.6 Par medlemskab betinges af: ægtefælde / samleverstatus med et fuldgyldigt medlem, medlemsnummeret følger det eksisterende medlem.

§ 3.7 Par medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke stille op til bestyrelsesposter.

§ 3.8 Par medlemmer, underrettes ikke om arrangementer eller andet, underretning påhviler samlever / ægtefælle.

§ 3.9 Par medlemmer er velkomne til alle Club arrangementer, med undtagelse af generalforsamlingen.

Bestyrelse:

§ 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant: en formand, en næstformand, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, suppleant har ikke stemmeret i bestyrelses sammenhæng. Bestyrelsen har ret til at supplere sig selv ind til den først kommende generalforsamling.
Formand, næstformand og kasserer kan i parvis underskrive på vegne af HDCA og disse har dermed tegningsretten.

• Alle vælges på generalforsamlingen.
• Formand og førstevalgte bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal.
• Næstformand, kasserer og anden valgte bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.
• Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleant er på valg hvert år.
• Genvalg kan finde sted.
• Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og udpeger shop/barbestyrer.
• Bestyrelsen vælger selv en referent.

Aktiviteter / PR.

§ 5. Faste klubmøder:

 • Der er et lukket foreningsmøde 2. torsdag i måneden kun for medlemmer og prøvemedlemmer.
 • Åbent foreningsmøde / fredagsbar sidste fredag i måneden.
 • Foreningens hjemmeside (hdca.dk) vil bestå af en lukket medlemsdel og en åben del med en kort beskrivelse af klubben, klubbens adresse, medlemmerne og anden almennyttig information til omverden.
 • Foreningens Facebook side (Members Zone) er en lukket gruppe, som kræver medlemskab af HDCA, alle med interesse for foreningen kan få adgang til foreningens Facebook side (Friends of HDCA). Info ang. fredagsbar/åbne møder, træf, fælleskøreture vil blive postet her.

Generalforsamling:

§ 6. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i februar måned, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 • Alle medlemmer med HD, der ikke er i kontingentrestance har møde- og stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.
 • Registreret medlemmer ved generalforsamlingens start har stemmeret, ved senere fremmøde kan man deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
 • Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 25% af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
 • Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling der er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
 • Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
 • Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 25% af de aktive medlemmer.
 • Dagsordenen på generalforsamlingen skal altid mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Beretning fra udvalg.
5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Eventuelt.

Kontingent

§ 7. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Ved optagelse som medlem af foreningen, skal kontingent betales førstkommende bankdag og efterfølgende hver år d. 15. januar.

§ 7.1. Prøvemedlemmer indbetaler kontingent på førstkommende bankdag efter bestyrelsens godkendelse af medlemskab.

§ 7.2. Ved godkendelse af medlemskab efter 1/10 betales fuldt kontingent, som er gældende for det kommende års medlemskab.

Prøvemedlem:

§ 8. Kommende medlemmer kan søge optagelse som prøvemedlem efter kontakt med bestyrelsen, tilsagn eller afslag skal ikke begrundes, en enig bestyrelsesbeslutning tages til efterretning.

 • Alle prøvemedlemmer vurderes af bestyrelsen efter maksimalt 3 måneder. En enig bestyrelse godkender medlemskab, hvorefter medlemmet har ret til at bære klubbens logo.
 • Prøvemedlemmer skal være i foreningen regelmæssigt.
 • Prøvemedlemmer skal tage aktivt del i arbejdet omkring forberedelse til arrangementer i klubregi og vedligeholdelse af klubhuset, samt deltage i foreningens øvrige aktiviteter i et rimeligt omfang.

Udmeldelse – Eksklusion:

§ 9. Udmeldelse af foreningen, sker automatisk hvis betalingsfrist pr. 15/01 ikke overholdes.

 • Foreningen optager ikke medlemmer, der er i kontingentrestance i andre MC klubber/foreninger.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil. Eksklusionen har umiddelbar virkning efter bestyrelsens vedtagelse. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen til førstkommende ordinære generalforsamling.
 • Ved udmeldelse eller eksklusion er medlemmet forpligtet til at aflevere klubrelaterede effekter (T-shirts, patch, dvs. alt med logo.) eller som minimum, ikke bære det i det offentlige rum.

Regnskab

§ 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Klubhus

§ 11. Lån af klubhus:
Foreningens lokaler er indrettet til brug for aktiviteter i foreningen, hvilket har
førsteprioritet.

 • Når lokalet er ledigt, har medlemmerne mulighed for at bruge lokalet til private aktiviteter.
 • Medlemmerne skal huske, at det er foreningens klubhus og ikke medlemmets klubhus.
 • Bestyrelsen skal godkende private /ikke forenings relateret aktiviteter.
 • Lokalerne koster 1000 kr. i leje og skal afleveres rengjort.
 • Drikkevare aftales særskilt med bestyrelsen.

Klubbens opløsning

§ 11 Opløsning kan kun finde sted, såfremt der indkaldes til møde med dette ene punkt på dagsordenen.

 • Mødet er beslutningsdygtigt når 25% af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Der skal være flertal blandt de fremmødte medlemmer. Alt bohave skal realiseres og evt. gældsposter udlignes.
 • Ved et evt. overskud er det flertallet der afgør hvad og hvordan pengene skal bruges.

Aarhus den 17. november 2016 / Opdateret 2. Februar 2019